АКзп-10
АКзп-6
Асзп-10
Асзп-6
М 6з/12г1
М 6з/14ДМ
М-10В2
М-10В2С
М-10Г2
М-10Г2к
М-10Г2цс
М-10ДМ
М-10ДЦЛ-20
М-12Б2
М-14Б
М-14В2
М-14Г2
М-14Г2К
М-14Г2ЦС (10)
М-14ДМ
М-14ДР
М-14ДЦЛ-20
М-14ДЦЛ-30
М-16В2
М-16Г2к
М-16Г2цс
М-16ДР
М-16Е30
М-16ИХП-3
М-20/В2Ф
М-20В2
М-20Г2
М-20ДФ
М-20Е70
М-4з/8дС
М-5з/10г1
М-5з/8Г1
М-6з/10В
М-8Б
М-8В
М-8В2
М-8Г2
М-8Г2к
М-8ДМ
МГД-14М
МС-14
МС-20*
МС-20П
МС-8П*
МТ-8П
МТ-16П
МТ-20П
МТЗ-10П